„Practici de lectură, cercetarea şi promovarea lecturii în Europa de Sud-Est”

29 decembrie 2011 la 12:02 am | Publicat în conferinţe, workshop-uri | 2 comentarii
Etichete: , , , ,

În perioada 28-30 noiembrie a.c. am particicipat la  activităţile din cadrul workshop-ului READING PRACTICIES, READING RESEARCH AND READING PROMOTION IN SOUTHEAST EUROPE (Practici de lectură, cercetarea şi promovarea lecturii în Europa de Sud-Est), organizat de Institutul Goethe din Sofia, Bulgaria în colaborare cu Universitatea din Sofia. Prof. univ. Dr. Alexander Kioseev, din cadrul  Centrului cultural al Universităţii şi  reprezentat al Ligii Sud-Est Europene a iniţiat acest proiect, ca răspuns la “provocările” lansate de Raportul Pisa 2009 asupra cunoaşterii şi utilizării limbii materne. După cum este bine cunoscut, conform acestui document oficial, România, cât şi celelalte ţări din sud-estul Europei se află pe poziiţii sub medie în domeniile  de înţelegere  a limbii, investigate prin textele şi chestionarele respective.

Obiectivele concrete ale proiectului  la care am participat au fost :

 1. Schimbul reciproc de informaţii privind  experienţa personală şi starea cercetărilor privind lectura în ţările sud-est europene (fiecare dintre participanţi a venit cu o prezentare a activităţii sale şi a domeniului)
 2.  Discuţii asupra rezultatelor actuale ale raportului Pisa 2009
 3. Observarea apropierilor şi diferenţelor dintre practicile de lectură din ţările noastre; de ce se poate vorbi de un analfabetism funcţional;
 4. Discuţii asupra  ideii proiectului  “Reading to Live With”
 5. Discutarea  viitoarelor schimburi de informaţii şi a metodologiei de lucru ale unei posibil proiect unic de studiere a  lecturii  în ţările sud-est europene
 6. Discutarea posibilităţilor de finanţare a proiectului.

Proiectul şi-a dorit să aducă  împreună specialişti din diferite domenii de activitate care au legătură cu lectura, respectiv cadre didactice de la specializarea biblioteconomie şi ştiinţa informării, sociologi, antropologi, bibliotecari din  Croaţia, Macedonia, Muntenegru, Serbia, Slovenia, Grecia, Turcia, Bulgaria şi România.

Discuţiile au fost extrem de animate şi au vizat aspecte legate de lectură, educaţie, nivel de cunoaştere, practici culturale în perioada post-comunistă, în acest sens, desigur, ţările care aparţin spaţiului ex-iugoslav, cât şi Bulgaria şi România au de împărtăşit experienţe comune.

S-a conturat  planului viitoarei cercetări, precum şi metodologia de lucru.

Accentul cade pe studierea practicilor de lectură ale  diferitelor categorii de vârstă, precum şi pe circumstanţele în care se desfăşoară  în prezent  studiul şi lectura, din motive profesionale , de petrecere a timpului liber sau de păstare a unui anume standard intelectual.

Proiectul va dura cel puţin trei ani, fireşte şi în funcţie de posibilităţile de finanţare.

Finanţarea primei întâlniri de lucru, precum şi următoarea sunt asigurate de Institutul Goethe din Sofia.

O menţiune specială se cuvine d-rei Bianka Reckenbeil, directoarea Bibliotecii Institutului Goethe din Sofia, care s-a dovedit a fi o gazdă extrem de amabilă şi agreabilă, alături de colegele sale, condiţiile de  cazare şi de lucru fiind foarte bune.

 

Corina Apostoleanu

Vicepreşedinte ABR

Reclame

„Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”

5 decembrie 2011 la 12:54 pm | Publicat în biblioteci şcolare, CDI, conferinţe, evenimente profesionale, secţiunea tehnici pedagogice | Lasă un comentariu
Etichete:

“Semeni un gând, culegi o faptă; semeni o faptă, culegi un obicei; semeni un obicei, culegi un caracter; semeni un caracter, culegi un destin” (Stephen R. Covey)

De-a lungul timpului, bibliotecarul şcolar a simţit mereu o nevoie acută de a se regăsi în raport cu societatea în care trăieşte, de a se autodefini într-o permanentă pendulare între raţiune şi simţire, între idee şi faptă, deoarece face parte dintr-o dinamică firească a devenirii, a transformării şi regăsirii acestei profesii nobile.

Aşa am simţit pulsul în frumoasa zi de toamnă a lui noiembrie 2011, când ne-am regăsit noi, bibliotecarii şcolari şi CCD (din judeţele Timiş, Arad, Harghita, Covasna, Alba, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Caraş-Severin, Argeş, Buzău, Iaşi, Suceava, Vaslui, Mehedinţi, Hunedoara, Gorj, Bacău şi municipiul Bucureşti), din mediul universitar dar şi din biblioteca publică, profesori documentarişti, cadre didactice şi elevi implicaţi în spaţiul cald şi primitor al Centrului de Informare şi Documentare al Liceului Teoretic Buziaş, întâmpinaţi fiind de către doamna profesor documentarist Veronica Bratu şi de directorul instituţiei, prof. Ioan Drăgan, cu ocazia derulării celei de-a II-a ediţii a Conferinţei naţionale: “Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”.

După cum s-a regăsit şi în programul conferinţei, comitetul ştiinţific a fost unul de elită: prof. univ. dr. Mircea Regneală, conf. univ. dr. Elena Tîrziman (Universitatea Bucureşti), conf. univ. dr. Gheorghe Clitan,  lect. univ. dr. Tamara Petrova, lect. univ. dr. Maria Micle (Universitatea de Vest din Timişoara). Comitetul de organizare a fost reprezentat de prof. Ioan Drăgan, directorul Liceului Teoretic Buziaş, prof. documentarist Veronica Bratu, lect. univ. dr. Maria Micle, prof. Valentina Lupu – preşedinte – Diviziunea Biblioteci şcolare al ABR, Daniela Mihăilă – Casa Corpului Didactic Timiş, Daniel Luca – ABR – filiala Timiş, drd. Simona Bursaşiu – ABR – Filiala Timiş.

Conferinţa a debutat la ora 10.00 în sala arhiplină a CDI (aproximativ o sută de participanţi) cu alocuţiunile de primire ale prof. Ioan Drăgan, directorul Liceului Teoretic Buziaş, a domnului inspector de specialitate ISJ Timiş, prof. Gheorghe Bloancă (care a mulţumit autorităţilor locale pentru sprijinul acordat şi şi-a exprimat  dorinţa de implicare reală în evoluţia structurilor info-documentare preuniversitare împreună cu instituţiile abilitate, conform legislaţiei în vigoare, a Foii de parcurs şi înregistrarea unui feed-back excelent al acestei manifestări), a doamnei prof. Valentina Lupu (care a transmis mesajul şi susţinerea ABR pentru formarea continuă a bibliotecarilor şcolari pentru a face faţă noilor schimbări, precum şi omagiul pentru domnul prof. Vasile Ţîră), a doamnei Cristina Ciulă – şef Servicii Filiala externă din cadrul BCU Timişoara, a doamnei  lect. univ. dr. Maria Micle (care a transmis mesajul d-lui conf. univ. dr. Gheorghe Clitan, decanul FSPFC Universitatea de Vest Timişoara), a doamnei prof. Daniela Argatu – bibliotecar CCD George Tofan Suceava (care şi-a exprimat aprecierea pentru eforturile depuse de gazde şi şi-a oferit sprijinul ca reprezentant al unei structuri metodologice), a doamnei prof. Letiţia Morariu – director CCD Timiş (care a felicitat organizatorii şi a dat asigurări de implicare a instituţiei pe care o reprezintă în formarea continuă a bibliotecarilor şcolari/profesorilor documentarişti).

Imediat au început lucrările conferinţei structurate pe următoarele secţiuni:

 • Tehnici pedagogice de instruire a publicului prin intermediul bibliotecii/CDI
 • Activităţi de marketing şi animaţie culturală în biblioteca şcolară
 • Comunicare şi educaţie interculturală prin intermediul bibliotecilor
 • Schimb de bune practici în colaborarea bibliotecă/şcoală.

Moderator a fost  doamna lect. univ. dr. Maria Micle şi doamna bibliotecar Daniela Mihăilă – CCD Timiş.

Toate lucrările au fost de un interes deosebit, suscitând interesul audienţei. În mod deosebit s-au remarcat:

 • Voichiţa Borcea, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Timişoara cu un amplu material al proiectului De vorbă cu scriitorii contemporani (diverse proiecte educaţíonale dedicate stimulării interesului pentru lectură la elevi, exemple de bune practici, interviuri);
 • Veronica Bratu, Liceul Teoretic Buziaş – Dezvoltarea de parteneriate şi colaborări prin Centrele de Documentare şi Informare, distribuind şi acorduri de parteneriate celor doritori;
 • Daniela Mihăilă, CCD Timiş – Educaţia permanentă – educaţia adulţilor şi autoeducaţia;
 • lect. univ. dr. Maria Micle a continuat cu un material interesant rezultat dintr-un mini studiu asupra implicării bibliotecii şcolare în comunicarea interculturală, Bibliotecile şcolare – punct de sprijin pentru educarea elevilor spre comunicare interculturală;
 • drd. Simona Marilena Bursaşiu a prezentat materialul Voluntariat şi implicare internaţională: secţiunea biblioteci şcolare şi centre de resurse a IFLA (implicarea personală în activităţi de voluntariat cu proiecte de traducere în publicaţii de specialitate şi chiar on-line);
 • prof. Daniela Argatu, CCD George Tofan Suceava – Dezvoltarea competenţei de lectură, un studiu bazat pe strategiile educaţiei emoţionale, dezvoltat în bibliotecile şcolare sucevene conform Foii de parcurs şi în concordanţă cu oferta de programe de formare continuă a CCD George Tofan Suceava pentru anul şcolar 2011-2012;

A încheiat doamna prof. Veronica Bratu cu propunerea de colaborare a doamnelor Ligia-Dana Grosu şi Georgia-Maria Grosu  de la Şcoala cu clasele I-VIII „Miron Costin” Bacă şi  Liceul Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”  Arad.

Doamna Micle a precizat că toate materiale prezentate precum şi cele înscrise la această conferinţă urmează să fie publicate într-un volum pe suport electronic, cu ISNB la o editură acreditată.

După un moment folcloric deosebit susţinut de frumoşii membri ai ansamblului Izvoraşul al Casei de cultură Buziaş, coordonaţi de prof. Ramona Gombaş, de directorul Clubului Copiilor Buziaş – domnul Nicolae Crestescu şi doamna bibliotecar Lăcrămioara Perjoiu (Biblioteca publică), s-a desfăşurat Sesiunea de dezbateri cu întrebări şi răspunsuri pe marginea lucrărilor şi a noilor metodologii ale MECTS, moderată de prof. Valentina Lupu şi prof. Daniela Argatu.

Prof. Daniela Argatu a prezentat Ordinul nr. 946 din 4 iulie 2005 (*actualizat*) pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial (actualizat pana la data de 12 septembrie 2006*) cu trimitere expresă pe anexa 2 (proceduri operaţionale), Legea educaţiei naţionale nr.1/ 2011, Ordin nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a casei corpului didactic, Anexa OMECTS nr. 5556/7.10.2011 – Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare, Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, Regulamentul cadrul al organizării şi funcţionării consiliului consultativ.

Dezbaterea pe aceste acte legislative a fost intensă, în special problemele legate de studiile de specialitate necesare fixării pe post ca profesor documentarist în cazul bibliotecarilor cu studii superioare care au inclusiv modulul pedagogic, sau nerecunoaşterea studiilor de specialitate în unele cazuri, neclarităţi vis-a-vis de gradaţia de merit pentru bibliotecari, supraîncărcarea fişei postului cu ” alte  atribuţíi”. Toate aceste probleme urmează să fie incluse într-un memoriu care cu sprijinul ABR să fie înaintat către instituţiile abilitate.

Închiderea lucrărilor conferinţei a fost realizat de către doamnele  Daniela Mihăilă şi Veronica Bratu prin înmânarea diplomelor de participare.

Prof. Valentina Lupu – Preşedinta diviziunii Biblioteci şcolare din cadrul ABR şi prof. Daniela Argatu – secretar Secţiunea Tehnici pedagogice din cadrul ABR  mulţumesc organizatorilor şi conducerii ABR pentru implicarea şi excepţionala organizare a acestei Conferinţe.

În loc de concluzie: când bibliotecarul lasă fiinţa sa interioară să vorbească despre carte, el îşi dă seama că acest minunat instrument se dăruieşte şi atunci el caută să dea formă lucrurilor desăvârşite pe care le vede în el. Atunci se aprinde un gând, o idee şi descoperă că îi stau la dispoziţie mijloace diferite de a atinge acest ţel. Pe acestea le exprimă el în cuvinte şi fapte.

Aşa au demonstrat colegii noştri de la Buziaş/ Timişoara, relaţia dintre idee, faptă şi carte, ca o necesitate căreia dacă i se aduce orice modificare va produce o transformare, iar ignorarea uneia ar duce la declinul societăţii pe termen lung. Ideea şi fapta se concretizează în legităţi obiective datorită faptului că bibliotecarul şcolar/profesorul documentarist simt în permanenţă nevoia de a avea ceva palpabil la care să se raporteze din punct de vedere al stabilirii corectitudinii şi “dacă nu îţi cunoşti limitele, defineşte-le! dacă le cunoşti, depăşeşte-le! – Adrian Moisei

Prof. Daniela Argatu, secretar Secţiunea – Tehnici Pedagogice ABR,

Prof. Valentina Lupu, preşedinte Diviziunea Biblioteci şcolare

Participanții la conferință

Programul Conferinței de la Buziaș dedicată bibliotecii școlare

18 noiembrie 2011 la 4:36 pm | Publicat în biblioteci şcolare, conferinţe | 2 comentarii

Stimați colegi,

vă punem la dispoziție programul Conferinţei Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare (Buziaș, 18 noiembrie 2011), organizată cu sprijinul Asociației Bibliotecarilor din România.

Videoconferință R. Davis Lankes – „Bibliotecarii – agenți ai schimbării”

14 noiembrie 2011 la 1:52 pm | Publicat în conferinţe | Lasă un comentariu
Etichete:

Dragi colegi,

Ne face o deosebita placere sa va invitam sa participati la un video web chat in limba engleza pe tema “Bibliotecarii – agenti ai schimbarii” [Librarians as Change Agents] cu Prof. R. David Lankes de la Syracuse University.  Evenimentul va fi gazduit de Centrul de referințe al Ambasadei S.U.A. din Roma, joi, 17 noiembrie, ora 17:00 (ora Romaniei).

Prof. Lankes va discuta despre modul in care schimbarile la nivel global au avut ca rezultat necesitatea unor noi servicii in  biblioteci, bazate pe implicarea in comunitate.  De asemenea, veti afla de ce bibliotecarii trebuie sa-si asume acest rol de agenti ai transformarilor sociale pentru a participa activ la dezvoltarea societatii si nu numai la documentarea evolutiei acesteia.

Speram ca acest eveniment sa constituie pentru dumneavoastra nu numai un prilej de a intra in legatura cu multi colegi din Europa si S.U.A., ci si un prilej de a va face cunoscute parerile.  Veti avea posibilitatea sa impartasiti din experienta dumneavoastra si sa adresati intrebari specialistului american.

Detalii privind evenimentul si modul de participare:

 • Titlul video web chat-ului: Librarians as Change Agents
 • Data:  Joi, 17 noiembrie, 17:00 EET

Modul de participare:

accesati https://statedept.connectsolutions.com/rome  www.ambasciatausa.it/lankes si click-ati „Enter as a Guest”

Invitat: Prof. R. David Lankes, Syracuse University’s School of Information Studies

Informatii biografice:  http://ischool.syr.edu/About/board/rdlankes.aspx;  http://quartz.syr.edu/rdlankes/;

Aflati raspunsul Prof. Lankes la intrebarea “Care este viitorul bibliotecilor?” vizionand clipul: http://futureready365.sla.org/02/26/future-ready-video/

Cititi despre noua carte a Prof. Lankes “The Atlas of New Librarianship” la: http://www.newlibrarianship.org/wordpress/

Numai bine,

Monica Dragan

Conferinţa “Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”

22 octombrie 2011 la 9:39 pm | Publicat în biblioteci şcolare, conferinţe, secţiunea tehnici pedagogice | 3 comentarii
Etichete: ,

Conferinţa “Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de informare şi comunicare”

 Ediţia a II-a

Buziaş, 18 noiembrie 2011

Suntem onoraţi să vă lansăm propunerea de a participa vineri, 18 noiembrie 2011, la cea de-a doua ediţie a Conferinţei „Biblioteca şcolară – spaţiu ideal de comunicare şi informare”, organizat de specializarea ştiinţa informării şi documentării a Universităţii de Vest din Timişoara şi Centrul de Documentare şi Informare al Liceului Teoretic Buziaş, în parteneriat cu Asociaţia Bibliotecarilor din România – Secţiunea tehnici pedagogice şi Casa corpului didactic Timiş.

Rolul fundamental al bibliotecii şcolare şi al CDI-ului este de a funcţiona ca partener al şcolii în procesul de educare şi formare al viitorilor adulţi. În ultimii ani asistăm la transformarea formelor de predare în învăţământul de toate nivelele: de la prelegeri magistrale (centrate pe profesor), la activităţi individuale sau de grup (centrate pe elev), ceea ce ne aduce în situaţia ca biblioteca şcolară – cdi-ul să preia şi să continue o parte mai mare din responsabilităţile muncii la clasă.

Profesorii văd încă în bibliotecă, cu preponderenţă, un loc în care să li se dezvolte copiilor gustul pentru lectură, biblioteca doreşte, în plus, să îi orienteze şi să le formeze tehnici documentare de regăsire şi selectare a informaţiei, abilităţi de comunicare interculturală şi cetăţenie activă. Studii de specialitate arată că doar aproximativ 20% dintre bibliotecile şcolare colaborează activ cu personalul didactic pentru o complementaritate eficientă între procesul educativ de la clasă şi continuarea asistată a acestuia în biblioteca şcolară/centrul de informare şi documentare, aşa-dar o mai bună colaborare între cei doi actanţi educaţionali, şcoală-bibliotecă, se impune de la sine.

Tematica lucrărilor

1. Tehnici pedagogice de instruire a publicului şcolar prin intermediul bibliotecii/ CDI.

2. Comunicare şi educaţie interculturală prin intermediul bibliotecilor.

3. Activităţi de marketing şi animaţie culturală.

4. Schimb de bune practici în colaborarea bibliotecă/şcoală.

Se pot aborda subiecte din domenii, precum: biblioteconomie, ştiinţele informării, comunicării, pedagogiei, didacticii etc., într-o abordare interdisciplinară, în conexiune cu tematica propusă.

Pot trimite lucrări: specialişti în domeniile menţionate, bibliotecari, documentarişti, cadre didactice etc.

Date importante

31.10.2011. Înscrierea participanţilor. Trimiterea titlului, abstractului (300 cuvinte).

6.11.2011. Notificarea acceptului comitetului ştiinţific.

18.11.2011. Desfăşurarea Conferinţei.

15.12.2011: Trimiterea lucrărilor in-extenso (1400-3000 de cuvinte): abstract în română şi o limbă de circulaţie internaţională, cuvinte-cheie, referinţe bibliografice.

Lucrările selectate vor fi publicate în volum, în format electronic.

Taxă de participare: 30 lei

Poate fi achitată:

– în contul:  LICEUL TEORETIC BUZIAŞ. Str. Principală nr. 19 A, Buziaş, Jud. Timiş.

cod fiscal 2502496

CONT: RO39TREZ6265004XXX000026 – TREZORERIA BUZIAŞ

– direct în ziua Conferinţei.

Oportunităţi de cazare

Clubul Copiilor Buziaş (25 ron/noapte, cameră dublă), în limita a 25 de locuri disponibile; Hotel Parc *** (124 ron, cameră single; 168 ron cameră dublă).

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE

Vă rugăm să completaţi datele de mai jos şi să le trimiteţi la adresa: conferintabuzias@gmail.com.

Participant

Numele şi prenumele:

Funcţia (titlul academic):

Afiliere profesională, instituţia, departamentul, catedra:

Adresa poştală de contact:

Telefon:  personal / serviciu

E-mail:

Rezervare pentru cazare: (perioada, locaţia)

Detalii asupra prezentării

Autor(i): Prenume Nume

Titlu:

Abstract (300 cuvinte):

Cuvinte cheie:

Timp de prezentare a lucrării: 15 minute.

Textul lucrării finale va fi redactat după următoarele indicaţii:

Titlu (cu majuscule, font Times New Roman, bold, 14 pt, centrat)

1 rând liber

Autori: prenume nume, (Times New Roman, bold, 12 pt, centrat)

Afiliere: (Times New Roman, normal, 12 pt, centrat)

Aderesă e-mail (Times New Roman, normal, 12 pt, centrat)

2 rânduri libere

Abstract ( în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, Times New Roman, 11pt., italic)

Cuvinte cheie: 2-3 descriptori.

1 rând liber

Textul lucrării: cu figuri, tabele, note de subsol şi bibliografie: Times New Roman, 12pt, justified, primul rând din paragraf 0,5 cm, justified, single. Aldinele (= bold) se întrebuinţează exclusiv la scrierea titlurilor şi a subtitlurilor; sublinierea (= underline) nu se foloseşte deloc.

 

Persoane de contact:

Veronica BRATU, CDI Buziaş

TEL. 0740 603 997 ; e-mail:  cdibuzias@gmail.com

Maria MICLE, UVT

TEL.0721084242;   e-mail: maria.micle@polsci.uvt.ro

Adriana BOTEA, CCD Timişoara

TEL. 0770 157 381;   e-mail: adi_botea@yahoo.com

Participanţii sunt invitaţi să contacteze comitetul de elaborare a programului Conferinţei pentru orice informaţii, neclarităţi sau dacă ar dori să propună teme sau alte contribuţii (conferintabuzias@gmail.com).

Vă aşteptăm cu drag!

O experienţă biblioteconomică – Conferinţa Anuală a Bibliotecarilor din Bulgaria

1 iulie 2011 la 4:42 pm | Publicat în asociaţii internaţionale, conferinţe | Lasă un comentariu
Etichete: ,

În perioada 9-10 iunie a.c. s-a desfăşurat ce-a de-a XXI-a ediţie a Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Informaţiei şi a Bibliotecarilor din Bulgaria (BLIA), reuniţi pentru a discuta despre „Nevoile societăţii informaţionale şi bibliotecile – armonie sau conflict?”. Gazda Conferinţei a fost Sala Municipalităţii din Blagoevgrad, oraş situat în sud-vestul Bulgariei, pe valea râului Struma, la poalele Munţilor Rila şi Pirin, aproape de graniţele cu Grecia, Macedonia şi Serbia, un loc ideal pentru a trăi şi a învăţa. Aici trăieşte o importantă comunitate de aromâni. Blagoevgrad este un important centru cultural, economic şi sportiv, un spaţiu modern, cu oameni calzi şi primitori, a căror imagine este reprezentată de cele două universităţi ce-i fac cinste – Universitatea de Sud-Vest „Neofit Rilski” şi Universitatea Americană (AUBG) recunoscută în întreaga lume pentru performanţele absolvenţilor săi.

La conferinţă au luat parte bibliotecari din toate tipurile de biblioteci ale Bulgariei, profesori, editori, reprezentanţi ai unor companii, reprezentanţi massmedia. Cuvintele de deschidere au fost rostite de domnul Kostadin Paskalev – primarul oraşului Blagoevgrad, doamna Vanya Grashkina – preşedintele Asociaţiei Informaţiei şi a Bibliotecarilor din Bulgaria, domnul Petar Petrov – directorul Bibliotecii Publice din Blagoevgrad şi doamna Anna Popova – coordonator de proiecte şi programe internaţionale.

Pe parcursul celor două zile au avut loc prezentări pe teme biblioteconomice reflectând preocupările bibliotecarilor din toate bibliotecile din Bulgaria şi evoluţia biblioteconomiei în această zonă. Subiectele atinse au evidenţiat locul şi rolul bibliotecilor în societate:  bibliotecile văzute ca oglindire a societăţii, ergonomia în bibliotecă, necesitatea informaţiei şi a informatizării bibliotecilor, fenomenul carte, sindromul „oamenii nu mai citesc”, biblioteca digitală, accesul deschis la publicaţiile periodice ştiinţifice şi academice prin intermediul Directory of Open-Access Journals, rolul IFLA ca voce a comunităţii internaţionale în bibliotecă, soft-urile de bibliotecă, cultura informaţiei, implementarea TIC, instruirea utilizatorilor în folosirea noilor tehnologii în bibliotecă, diseminarea informaţiei în condiţiile multitudinii de site-uri, şcoala de biblioteconomie, reglementări privind schimburile interbibliotecare, marketingul strategic în bibliotecă, susţinerea bibliotecilor în perioadă de criză şi, nu în ultimul rând,  importanţa turistică a bibliotecilor. De asemenea, au fost prezentate câteva biblioteci publice importante (Sofia, Ruse, Varna, Burgas, Blagoevgrad) şi serviciile pe care acestea le oferă, proiecte (ex. Global Library, Europeana), statistici şi sondaje de opinie.

Între companiile participante la această reuniune s-au numărat distribuitori de produse – software pentru bibliotecă (UNI System), scanere performante pentru operaţiunea de digitizare a cărţilor şi periodicelor (i2S digibook), firme care se ocupă de restaurare (Fartt Ltd.), conservare şi digitizare, care s-au alăturat câtorva edituri importante.

Au fost organizate vizite la Biblioteca Publică Regională şi la Biblioteca „Panitza” a Universităţii Americane, precum şi un tur al oraşului. O impresie deosebită a lăsat-o Biblioteca „Panitza”, inima  Universităţii Americane, al cărei obiectiv principal este acela de „a educa studenţii cu potenţial deosebit, în cadrul unei atmosfere academice bazată pe libertate de exprimare ca model educaţional, pe respectul faţă de diversitate, unde excelenţa se află la rang de cinste, pentru o societate guvernată de legile democraţiei şi a moralei etice în regiune şi în întreaga lume”.

România a fost invitată la conferinţă în calitate de oaspete de onoare, reprezentantul acestei ţări participând totodată la un interviu realizat de postul naţional de radio, care şi-a manifestat interesul pentru problemele comune cu care se confruntă bibliotecile din cele două ţări şi pentru impresiile legate de conferinţă.

Întâlnirea anuală a bibliotecarilor bulgari s-a desfăşurat într-un spaţiu generos, o atmosferă caldă, plină de emulaţie profesională şi un dialog creativ menit să nască soluţii pentru provocările societăţii informaţionale, fiind încununată de un spectacol care a impresionat audienţa prin frumuseţea şi bogăţia tradiţiilor populare ale ţării gazdă.

 

Carmen Pesantez, Director general

Biblioteca Pedagogică Naţională „I.C. Petrescu”, Bucureşti

14.06.2011

Participare românească la Conferinţa LIBER

2 aprilie 2011 la 1:17 pm | Publicat în conferinţe | Lasă un comentariu
Etichete: , ,

Informatie primita de dl. prof. Mircea Regneala, presedinte ABR si conducatorul de doctorat al autoarei mesajului, Dinu Roxana, aflata in stagiu de pregatire a doctoratului in strainatate (celelalte nume mentionate in mesaj sunt Doru Stan, BU Pitesti si Adriana Boruna, de la BN a Romaniei). Domnul profesor i-a felicitat pe castigatori si le-a urat succes la Conferinta LIBER de la Barcelona.

–– Forwarded Message –-
From: Dinu Roxana <dnicole_2005@yahoo.com>
To: Regneala M. <m_regneala@yahoo.com>
Sent: Sat, April 2, 2011 12:31:15 AM
Subject: Veste minunata!

Buna seara, domnule profesor!
Vreau sa va dau o veste minunata: eu si Adriana vom participa anul acesta la Conferinta LIBER, care va avea loc intre 29 iunie- 2 iulie. Intrucat ne-am inscris cu lucrarea intitulata „Institutional Repositories in Romania: a case study of”, realizata in colaborare (Adriana, Doru si subsemnata), care nu a obtinut punctajul necesar pentru a fi acceptata (explicandu-ne Comisia ca situatia romaneasca privind depozitele digitale este abia in faza incipienta), in urma reexaminarii, lucrarea a fost desemnata castigatoarea unui grant de 300 de euro (este singura lucrare din Romania).
Va doresc numai bine!

Sesiunea de comunicări PROBIB 2011

1 martie 2011 la 2:09 pm | Publicat în conferinţe | Lasă un comentariu
Etichete: , ,

A IV-a editie a Sesiunii de Comunicari Stiintifice pe Probleme de Biblioteconomie “PROBIB” va avea loc in zilele de 20-21 mai 2011.  Evenimentul este organizat de Filiala Arges a ABR in colaborare cu Biblioteca Universitatii din Pitesti, care va fi si gazda acestei editii a manifestarii.

Tema sesiunii din acest an este Influenta bibliotecii asupra comportamentului informațional al utilizatorului contemporan. Sunt asteptate contributii care abordeaza subiecte precum:

 • comportamentul informational
 • cultura informatiei
 • formarea utilizatorilor
 • aspecte pedagogice ale relatiei biblioteca-utilizator etc.

Detalii organizatorice

Inscrierea participantilor se va face pana la data de 10 mai 2011. Intrucat perioada desfasurarii lucrarilor PROBIB se suprapune cu “Zilele Municipiului Pitesti”, iar hotelurile din oras vor primi foarte multi turisti, dupa data de 1 mai organizatorii PROBIB nu vor mai intermedia cazarea participantilor (participantii care se vor inscrie dupa aceasta data isi vor rezolva singuri problema cazarii). In privinta optiunii de cazare vom reveni cu amanunte, in functie de solicitari.

Inscrierea participantilor se face prin e-mail la adresa abr.arges@yahoo.com. Mesajul de inscriere trebuie sa contina numele si prenumele participantului, institutia in care lucreaza si (daca este cazul) titlul comunicarii pe care doreste sa o sustina, precum si optiunea pentru cazare (hotel 2 sau 3 stele, camera dubla sau single).

Textele comunicarilor vor fi redactate in format Word, folosind caracterul Arial, dimensiunea 10, si vor fi spatiate la 1 rand. Formatul paginii va fi A5, margini: sus 2,5 cm., jos 2,5 cm., interior 2,8 cm., exterior 2,5 cm. (margini in oglinda).  Nu se numeroteaza paginile, nu se folosesc header sau footer. Trimiterile se vor pozitiona la sfarsitul lucrarii.

Prezentarea comunicarilor in cadrul sesiunii se va face EXCLUSIV in formatul PowerPoint.

Comunicarile (varianta “in extenso” in format Word + prezentarea in PowerPoint) vor fi transmise pana la data de 10 mai 2011, la aceeasi adresa de e-mail.

Fiecare participant va primi un CD care va contine comunicarile in format PowerPoint. Comunicarile “in extenso” vor fi publicate ulterior intr-un volum tiparit.

Taxa de participare este de 30 de lei si se achita la sosirea participantului.

Va asteptam!

Presedinte, Filiala Arges a ABR

Doru Stan

„Inovaţie în Bibliotecă”

15 noiembrie 2010 la 3:43 pm | Publicat în biblioteci şcolare, conferinţe, servicii de bibliotecă | Lasă un comentariu
Etichete: ,

Joi, 11 noiembrie 2010, Centrul “American Corner Bacău” (din cadrul C.C.D. Bacău) a organizat conferinţa “Inovaţie în Bibliotecă”, susţinută de dna Nancy Davenport.

Conferenţiarul american este Director al Departamentului Servicii de bibliotecă din cadrul Bibliotecii Publice din Columbia (SUA), misiunea ei fiind de a transforma biblioteca şi serviciile oferite publicului. Cu o bogată experienţă în domeniu, dna Nancy Davenport este totodată cadru didactic la Universitatea din Maryland şi a lucrat ca Director la Departamentul Achizitii din cadrul renumitei Library of Congress, Washington D.C.

Conferinţa găzduită de C.C.D. Bacău a fost destinată bibliotecarilor din sistemul de învăţământ şi din cel public deopotrivă, şi a vizat aspecte precum: servicii inovatoare oferite publicului de către bibliotecile din SUA, strategii de adaptare a serviciilor bibliotecii la nevoile utilizatorilor, tipuri de servicii de bibliotecă oferite categoriilor defavorizate.

Programul a cuprins şi o videoconferinţă cu bibliotecari din judeţul Cluj, realizată în colaborare cu Centrul “American Corner” din cadrul Bibliotecii Judeţene “Octavian Goga” Cluj, ceea ce a permis totodată realizarea unui inedit schimb de experienţă între bibliotecarii din Bacău şi Cluj.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Fundatia IREX Romania şi cu Centrul Cultural American din cadrul Ambasadei SUA la Bucureşti.

Participanţi: 20 bibliotecari şcolari şi publici din jud. Bacău

Reflectare în presă:

http://www.desteptarea.ro/conferinta-pentru-optimizarea-activitatilor-bibliotecilor.html

http://www.inainte.eu/2010/11/inovatie-in-biblioteca-la-ccd-bacau/

http://www.inimabacaului.ro/2010/11/inovatie-in-biblioteca.html

Oana Jianu

Conferinţa Naţională a bibliotecarilor din casele corpului didactic

7 iunie 2010 la 1:14 pm | Publicat în biblioteci şcolare, conferinţe | 2 comentarii
Etichete: ,

În zilele de 20-23 mai 2010 s-a desfășurat la Vaslui, în organizarea Casei Corpului Didactic, Conferința Națională a bibliotecarilor din CCD, cu tema: “Biblioteca – centru de documentare și informare”.
Şi-a propus a fi o întâlnire profesională cu un program foarte dens îmbinînd teoria cu practica și cu activități colaterale muncii de informare-documentare fiind o adevărată sesiune de formare continuă.
Conferința a beneficiat şi de prezența președintelui ABR, domnul prof. dr Mircea Regneală (BCU Bucureşti), a doamnei director general adjunct Voichița Dragomir (BCU București), a doamnei Constanţa Dumitrăşconiu (BCU București), a domnului Sorin Stratilat (Biblioteca Pedagogică Naţională ”I.C. Petrescu” București), a unor scriitori și colaboratori permanenți ai bibliotecii CCD-Vaslui. Din partea revistei Biblioteca a participat doamna redactor Raluca Man şi doamna Mioara Greceanu din partea Bibliotecii Naţionale a României, şef serviciu cataloage colective.
Deschiderea oficială a avut loc în centrul de documentare şi informare (CDI) al Grupului Şcolar „Marcel Guguianu” din Zorleni, un bun prilej pentru discuţii pe tema: „Profesia de bibliotecar în secolul XXI”.
S-au vizitat CDI-uri din: Vaslui, Huşi, Codăeşti şi Bârlad.
Mapele oferite participanţilor în aceste zile, bogate în material informativ-formativ, atât pe suport hârtie cât şi electronic, au completat discuţiile purtate de către participanţi, oglindind bogata activitate ce se desfăşoară în acest judeţ. Am avut posibilitatea să ascultăm coruri de elevi dar şi de adulţi (cadre didactice), să vizităm mănăstiri în care a pătruns calculatorul. Prin colaborări şi stagii de formare măicuțele au învățat în Tinlib să gestioneze colecțiile de carte duhovnicească şi religioasă. Am văzut pe viu ce înseamnă o colaborare serioasă Elveţia – România la Pădureni, să vedem ansamblul folcloric Stejărelul care ne reprezintă cu cinste peste hotare, să vizităm parcul românesc construit în jurul Căminului Cultural, un adevărat muzeu în aer liber, să gustăm plăcinte coapte în cuptor, dar şi CDI-ul. Un deosebit interes a prezentat şi vizita la complexul muzeistic „Marcel Guguianu” din Bârlad.
Am remarcat prezența în mapă a unei cărți, apărute la Iași, la editura PIM în 2010 intitulată: „Curcubeu peste timp” (174 p.). Originalitatea lucrării constă în aceea că adună fotografii de la diferitele activități desfășurate şi fragmente din Cartea de onoare a bibliotecii cu gândurile participanților la evantaiul de manifestări organizate de către biblioteca CCD-ului Vaslui. Lucrarea este coordonată de doamna consilier pe probleme de formare continuă din Ministerul Educației, Muza Maftei, care a fost prezentă de la începutul până la sfârştul conferinței, discutând cu participanții, atât în cadru organizat, dar şi individual. Trebuie menționat ajutorul primit din partea directorului Casei Corpului Didactic, prof. Andrei Teodor Huiban, în organizarea acestei activităţi. Nu în ultimul rând trebuie menționată tenacitatea şi diplomația de care a dat dovadă în întreaga carieră Valentina Lupu, fiind pentru bibliotecari un model profesional creativ pentru care imposibilul devine posibil. Pentru bogata sa activitate, municipalitatea i-a decernat placheta pentru merite deosebite în promovarea culturii pentru întreaga sa carieră.

Nicoleta Marinescu
Manager şi evaluator european în info-documentare
Formator

Pagina următoare »

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.