Birourile de coordonare ale diviziunilor ABR

26 martie 2007 la 9:42 am | Publicat în diviziuni | Lasă un comentariu
 • Diviziunea Biblioteci Naţionale

  Preşedinte
  Gabriela Dumitrescu (Biblioteca Academiei Române)
  Tel. 021/2128284
  E-mail: gabi@biblacad.ro

  Secretar
  Doina Stănescu (Biblioteca Naţională a României)
  Tel. 021/3142434
  E-mail: doina.stanescu@bibnat.ro

  Membri
  Tabita Chiriţă (Biblioteca Naţională a României)
  Tel. 021/3142434
  E-mail: tabita.chirita@bibnat.ro

  Mihaela Luminiţa Dragu (Biblioteca Academiei Române)
  Tel. 021/2128284
  E-mail: mihadragu@biblacad.ro

  Dragoş Cojocaru (Biblioteca Academiei Române)
  Tel. 021/2128284

 • Diviziunea Biblioteci Universitare

  Preşedinte
  Angela Repanovici (Biblioteca Universităţii „Transilvania” din Braşov)
  Tel. 0268/476050
  E-mail: repa@unitbv.ro

  Secretar
  Adriana Szekely (Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj)
  Tel. 0264/597092
  E-mail: adriana@bcucluj.ro

  Membri
  Ivona Olariu (Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi)
  Tel. 032/264245
  E-mail: ivona@uaic.ro
  Ovidiu Călugărescu (Biblioteca Universitară a Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”)
  Tel. 021/3194880
  E-mail: biblioteca@unap.ro
  Octavian Lohon (Biblioteca Universităţii din Craiova)
  Tel. 0251/416574
  E-mail: lohon@mx.central.ucv.ro

 • Diviziunea Biblioteci Specializate

  Preşedinte
  Mihaela Zecheru (Biblioteca Camerei Deputaţilor)
  Tel. 021/4141355
  E-mail: mihaela.zecheru@cdep.ro

  Secretar
  Valerica Grigore (Biblioteca Institutului Naţional de Fizică si Inginerie Nucleară)
  Tel. 021/4042300/int. 3701
  E-mail: vgrigore@ifin.nipre.ro, vgrigore@gmail.com

  Membri
  Alexandra Antal (Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – CDCAS)
  Tel. 021/2555022
  E-mail: office@cdcas.ro
  Nicolae Constantinescu (Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – CDCAS)
  Tel. 021/2555022
  E-mail: office@cdcas.ro
  Maria Bostan (Biblioteca Senatului)
  Tel. 021/3158868
  E-mail: bostan.maria@yahoo.com

 • Diviziunea Biblioteci Publice

  Preşedinte
  Corina Mihaela Apostoleanu (Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa)
  Tel. 0241/616244
  E-mail: c.apostoleanu@biblioteca.ct.ro

  Secretar
  Nicolae Boaru (Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Prahova)
  Tel. 0244/518343
  E-mail: bjprahova@yahoo.com

  Membri
  Teodora Fîntînaru (Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea)
  Tel. 0237 214562
  E-mail: bjfocsani@vrancea.info
  Nicolae Sârbu (Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraş-Severin)
  Tel. 0255/212535
  E-mail: bjpi_resita@yahoo.com
  Izabela Mizoff (Biblioteca Judeţeană „Nicolae Iorga” Prahova)
  Tel. 0244/522902
  E-mail: bjprahova@yahoo.com

 • Diviziunea Biblioteci Şcolare

  Preşedinte
  Valentina Lupu (Casa Corpului Didactic Vaslui)
  Tel. 0235/317279
  E-mail: ccdvs@yahoo.com

  Secretar
  Maria Colătău (Biblioteca Liceului Sportiv Buzău)
  Tel. 0238/422824
  E-mail: liceul_sportivbz@yahoo.com

  Membri
  Maria Drăghici (Casa Corpului Didactic Constanţa)
  Tel. 0241/615453
  E-mail: mrdrghc@yahoo.com
  Elena Pohodnicaru (Biblioteca Colegiului Tehnic “Gh. Asachi” Iaşi)
  Tel. 0232/275980
  E-mail: pohodnicaruelena@yahoo.co.uk
  Viorica Genţianu Onişoru (Casa Corpului Didactic Alba)
  Tel. 0258 826147
  E-mail: onisoru_i@yahoo.com

Reclame

Statutul ABR

21 martie 2007 la 3:12 pm | Publicat în statut | Lasă un comentariu

STATUTUL ASOCIAŢIEI BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA (ABR)

Votat de Adunarea Generală de constituire (19 martie 2007)

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art.1 Asociaţia Bibliotecarilor din România (ABR) este organizaţia profesională şi ştiinţifică a bibliotecilor şi bibliotecarilor din România.
Art. 2 Asociaţia Bibliotecarilor din România este o organizaţie apolitică, neguvernamentală şi nonprofit. ABR are personalitate juridică şi este autonomă din punct de vedere material, structural şi funcţional.
Art. 3 ABR are cont, firmă şi ştampilă proprie cu următorul text: Asociaţia Bibliotecarilor din România.

Capitolul II. Obiective

Art.4 Asociaţia Bibliotecarilor din România are următoarele obiective principale:
a. promovarea intereselor profesionale şi ştiinţifice ale bibliotecilor şi bibliotecarilor din România;
b. dezvoltarea legăturilor profesionale între bibliotecile şi bibliotecarii din România;
c. studierea principalelor probleme de ordin ştiinţific, tehnic şi organizatoric privind bibliotecile şi personalul acestora;
d. reprezentarea bibliotecilor româneşti în relaţiile profesionale cu instituţii naţionale şi cu organisme din ţară şi străinătate;
Art.5 ABR se afiliază la organizaţii ştiinţifice şi profesionale din străinătate.
Art.6 ABR promovează dezvoltarea teoretică şi practică a biblioteconomiei şi ştiinţelor informării.
Art.7 ABR organizează secţiuni profesionale, în funcţie de programele/proiectele pe care şi le propune.
Art.8 ABR cooperează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu instituţiile de învăţământ superior şi cu alte instituţii de învăţământ în elaborarea programelor-cadru pentru formarea de bază în biblioteconomie şi ştiinţa informării, pe care le avizează.
Art.9 ABR elaborează programe şi organizează cursuri de perfecţionare pentru toate categoriile de bibliotecari şi alţi specialişti în ştiinţele informării, în condiţiile legii; de asemenea, colaborează cu Centrul de Pregătire Profesională în Cultură al Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi cu alte structuri care organizează programe de perfecţionare de acest tip.
Art.10 ABR organizează reuniuni ştiinţifice profesionale (congrese, conferinţe, seminarii, ateliere, sesiuni de comunicări), schimburi de experienţă, stagii de documentare etc.
Art.11 ABR participă la elaborarea şi perfecţionarea legislaţiei şi a altor reglementări în domeniul bibliotecilor.
Art.12 ABR stimulează activitatea ştiinţifică şi profesională a membrilor săi, acordând diplome, premii şi alte recompense.
Art.13 ABR elaborează, traduce şi editează publicaţii de specialitate (manuale, metodologii, instrumente de lucru specifice activităţii bibliotecare, publicaţii seriale de profil, tratate etc.)
Art.14 În vederea uniformizării tehnicilor de lucru, sprijină elaborarea, editarea şi difuzarea standardelor profesionale româneşti.

Capitolul III. Membri

Art.15 (1) Asociaţia Bibliotecarilor din România are membri activi şi membri de onoare.
(2) Membrii activi ai ABR sunt biblioteci, bibliotecari, alte instituţii şi persoane care se ocupă de probleme ale bibliotecilor. Primirea în asociaţie a unui membru se face prin cerere scrisă adresată conducerii centrale sau teritoriale, în care se precizează diviziunea ABR în care membrul doreşte să fie înscris.
(3) Membrii de onoare ai ABR sunt personalităţi recunoscute pe plan naţional sau internaţional. Desemnarea membrilor de onoare se face de către Consiliul de conducere al asociaţiei, la propunerea unuia dintre membrii săi, cu o majoritate de 2/3 din voturi. Alegerea trebuie ratificată de Adunarea Generală.
Art. 16 Membrii ABR au următoarele drepturi:
a. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere şi în structurile profesionale ale asociaţiei, dar fără a cumula mai mult de două funcţii;
b. să facă propuneri privind programul anual şi de perspectivă al asociaţiei;
c. să reprezinte asociaţia ca delegaţi la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale;
d. să ţină conferinţe, să prezinte comunicări, să ia parte la discuţii etc., în cadrul acţiunilor organizate de asociaţie;
e. să participe în ţară şi străinătate la congrese, stagii de studii, consfătuiri şi alte reuniuni, la propunerea şi cu sprijinul financiar al asociaţiei;
f. să primească în mod gratuit unele din publicaţiile asociaţiei;
g. să se retragă, la cerere, din asociaţie.
Art.17 Membrii ABR au următoarele obligaţii:
a. să respecte statutul ABR;
b. să achite cotizaţia la timp;
c. pentru a fi aleşi în conducerea ABR, ei trebuie să participe la activităţile asociaţiei şi să se remarce prin calităţi ştiinţifice şi organizatorice deosebite.
Art.18 (1) Membrii activi care nu achită cotizaţia timp de un an sunt excluşi din asociaţie.
(2) Membrii de onoare ai ABR sunt scutiţi de plata cotizaţiei.

Capitolul IV. Organizare

Art.19 Asociaţia Bibliotecarilor din România are sediul central în Bucureşti şi filiale teritoriale.
Art. 20 (1) ABR are filiale teritoriale în toate judeţele României.
(2) Organul de conducere al filialei teritoriale este Adunarea Generală a filialei, constituită din totalitatea membrilor ABR din judeţul respectiv. Adunarea Generală este convocată anual în şedinţe ordinare şi, dacă este cazul, în şedinţe extraordinare, la cererea a 2/3 din membrii filialei.
(3) În răstimpul dintre două Adunări Generale, conducerea filialei este încredinţată unui Consiliu de conducere alcătuit din 3 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar. Membrii Consiliului de conducere sunt aleşi de Adunarea Generală a filialei prin vot secret, pe timp de patru ani.
(4) Conducerea filialei aplică, pe plan local, hotărârile Adunării Generale a ABR şi ale Consiliului de conducere.
(5) Filialele teritoriale care organizează acţiuni profesionale aprobate de Consiliul de conducere pot fi sprijinite material în funcţie de amploarea acţiunii respective.
Art.21 În cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din România funcţionează diviziuni specializate pe tip de bibliotecă, după cum urmează:
a. diviziunea bibliotecilor naţionale;
b. diviziunea bibliotecilor universitare;
c. diviziunea bibliotecilor specializate;
d. diviziunea bibliotecilor publice;
e. diviziunea bibliotecilor şcolare.
Art.22 (1) Fiecare diviziune are un Birou de coordonare, alcătuit dintr-un preşedinte, un secretar şi trei membri, aleşi dintre membrii diviziunii respective şi validaţi de Adunarea Generală. Preşedinţii diviziunilor îndeplinesc concomitent funcţiile de vicepreşedinţi ai ABR şi sunt membri de drept ai Consiliului de conducere al asociaţiei.
(2) Biroul de coordonare al diviziunii elaborează şi propune spre aprobare Consiliului de conducere al ABR strategii, programe şi proiecte specifice tipului de bibliotecă pe care îl reprezintă. După validarea acestora de către Adunarea Generală, ele devin parte integrantă a Planului de activităţi al ABR.
Art.23 (1) În cadrul ABR funcţionează secţiuni profesionale, dedicate anumitor tipuri de activităţi.
(2) Numărul şi denumirea secţiunilor profesionale sunt aprobate de Adunarea Generală, la propunerea membrilor Asociaţiei.
(3) Fiecare secţiune profesională este condusă de un preşedinte, ajutat de un secretar, ales de membrii secţiunii. Aceştia formează Biroul executiv al secţiunii.
(4) Fiecare secţiune îşi stabileşte planuri şi programe de activitate proprii, în funcţie de cerinţele specifice, şi le supune aprobării Adunării Generale.
(5) Secţiunile profesionale pot fi desfiinţate prin hotărârea Adunării Generale, dacă nu au activităţi susţinute şi nu îşi respectă planurile de activitate pe care şi le-au propus.
Art.24 ABR are un secretariat executiv format din două persoane salariate, angajate de Consiliul de Conducere, care ţin evidenţa administrativă şi ştiinţifică a activităţilor asociaţiei şi sprijină editarea publicaţiilor ABR.

Capitolul V. Conducere

Art.25 Organele de conducere ale ABR sunt: Adunarea Generală, Consiliul de Conducere şi Biroul Executiv.
Art.26 (1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al ABR. Din Adunarea Generală fac parte:
a. membrii Consiliului de Conducere;
b. membrii de onoare ai asociaţiei;
c. preşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii filialelor teritoriale;
d. preşedinţii şi secretarii secţiunilor profesionale;
e. membrii Comisiei de cenzori;
f. reprezentanţi ai diviziunilor asociaţiei, într-o normă de reprezentare de 1/10 din membrii lor.
(2) Adunarea Generală se consideră statutar constituită şi poate lua hotărâri valabile dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul total al delegaţilor. Convocarea Adunării Generale se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării lucrărilor ei.
(3) Adunarea Generală ordinară se convoacă anual, de către Consiliul de conducere. Adunarea Generală extraordinară se convoacă la cererea a 2/3 din membrii Consiliului de Conducere.
(4) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a. alege, prin vot secret sau deschis, preşedintele, secretarul general, trezorierul, ceilalţi membri ai Consiliului de conducere şi membrii Comisiei de cenzori;
b. analizează şi aprobă activitatea Consiliului de conducere între două Conferinţe;
c. aprobă raportul Comisiei de cenzori;
d. aprobă şi modifică Statutul ABR;
e. se pronunţă asupra oricărei alte chestiuni supuse spre dezbatere;
f. stabileşte programul de activitate al asociaţiei;
g. aprobă afilierea la organizaţii naţionale şi internaţionale de profil.
(5) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis sau secret, cu majoritate simplă de voturi. Sunt acceptate voturile prin procură sau prin corespondenţă.
Art. 27 (1) În răstimpul dintre două Adunări Generale, conducerea asociaţiei este încredinţată unui Consiliu de Conducere alcătuit din 17 persoane alese, pe timp de 4 ani, dintre membrii activi care îndeplinesc condiţiile arătate la art. 17.
(2) Consiliul de Conducere este format din:
a. un preşedinte, ales prin votul Adunării Generale;
b. cinci vicepreşedinţi, validaţi de Adunarea Generală, fiecare reprezentând câte una dintre diviziunile ABR;
c. un secretar general, ales prin votul Adunării Generale;
d. un trezorier, ales prin votul Adunării Generale;
f. nouă membri, aleşi proporţional cu numărul membrilor înscrişi în asociaţie, dar cel puţin un membru pe diviziune, indiferent de numărul membrilor diviziunii.
(3) Consiliul de Conducere are următoarele atribuţii:
a. convoacă Adunarea Generală, în faţa căreia prezintă rapoarte şi programe de activitate ale ABR, în vederea aprobării;
b. conduce asociaţia pe baza programului adoptat de Adunarea Generală;
c. analizează şi aprobă activitatea Biroului Executiv al Asociaţiei;
d. organizează şi analizează activitatea ştiinţifică a Asociaţiei;
e. reprezintă asociaţia faţă de membrii săi, de autorităţi, de terţi şi în justiţie prin preşedintele său;
f. aprobă şi coordonează activitatea secţiunilor profesionale şi organizarea reuniunilor ştiinţifice ale ABR;
g. aprobă premierea şi alte stimulente morale şi materiale pentru membrii cu merite deosebite.
(4) Preşedintele ABR are următoarele atribuţii:
a. reprezintă interesele ABR în justiţie, faţă de autorităţi şi faţă de terţi;
b. reprezintă asociaţia pe plan naţional şi internaţional;
c. conduce Adunările Generale, reuniunile Consiliului de Conducere şi ale Biroului Executiv;
d. prezintă Adunării Generale rapoarte şi direcţiile de activitate ale Asociaţiei;
e. semnează valabil pentru asociaţie;
f. poate da mandat de reprezentare şi drept de semnătură unuia dintre membrii Biroului Executiv.
(5) Consiliul de Conducere ia hotărâri cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi.
(6) Consiliul de Conducere se întruneşte cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este nevoie.
(7) Membrii Consiliului de Conducere care absentează nemotivat la trei şedinţe consecutive vor fi excluşi din Consiliu.
(8) Membrii Consiliului de Conducere ale căror mandate au expirat pot fi realeşi consecutiv pentru o singură perioadă de 4 ani.
Art.28 Preşedintele Asociaţiei, cei cinci vicepreşedinţi, secretarul general şi trezorierul alcătuiesc Biroul Executiv al Asociaţiei. Acesta pregăteşte şi execută lucrările Consiliului şi ţine permanent legătura cu membrii Asociaţiei. Hotărârile Biroului Executiv se iau cu majoritatea simplă de voturi şi se supun ratificării Consiliului de conducere. În caz de paritate de voturi, votul decisiv este cel al preşedintelui. Biroul Executiv se întruneşte cel puţin o dată la 2 luni şi ori de câte ori este nevoie.
Art.29 Adunarea Generală alege pe termen de patru ani o comisie de cenzori alcătuită din 5 cenzori activi (câte unul pentru fiecare diviziune) şi 2 supleanţi. Comisia de cenzori lucrează cu cenzori activi; în caz de descompletare, este cooptat în comisie unul dintre cenzorii supleanţi. Comisia de cenzori controlează operaţiile ABR după acte şi scripte şi întocmeşte rapoarte pentru Conferinţă.

Capitolul VI. Patrimoniu

Art.30 Patrimoniul Asociaţiei Bibliotecarilor din România este format din valori materiale provenite din taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor, din comercializarea publicaţiilor editate de asociaţie, din subvenţii, donaţii, contracte, precum şi din alte venituri realizate în urma activităţilor asociaţiei.
Art.31 Valoarea taxei de înscriere în ABR şi a cotizaţiei este aprobată anual de către Adunarea Generală.
Art.32 (1) Se va ţine o evidenţă strictă a veniturilor şi cheltuielilor fiecărei diviziuni a ABR.
(2) Veniturile obţinute din taxele de înscriere şi cotizaţiile achitate de membrii unei diviziuni a ABR sunt gestionate autonom de Biroul de coordonare al diviziunii respective.
(3) Veniturile provenite din alte surse decât taxele de înscriere şi cotizaţiile achitate de membrii ABR sunt gestionate de Consiliul de conducere al asociaţiei.

Capitolul VII. Dizolvarea asociaţiei

Art. 33 (1) Dizolvarea asociaţiei se va face la propunerea Consiliului de Conducere, prin votul a două treimi din membrii Adunării Generale. Dacă la prima convocare în acest scop a Adunării Generale această proporţie nu este atinsă, se va face o reconvocare, iar decizia se va lua cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.
(2) În caz de dizolvare, bunurile Asociaţiei vor fi donate uneia sau mai multor asociaţii profesionale similare.

Capitolul VIII. Dispoziţii finale

Art. 34 Prezentul statut se poate completa sau modifica de Adunarea Generală a Asociaţiei, la propunerea Consiliului de conducere sau a membrilor Asociaţiei, prin majoritatea simplă de voturi a acestora.

Consiliul de conducere al ABR

20 martie 2007 la 12:33 pm | Publicat în consiliul de conducere | Un comentariu

În urma alegerilor desfăşurate în cadrul adunării de constituire a Asociaţiei Bibliotecarilor din România, a rezultat următoarea structură a Consiliului de conducere al ABR:

Preşedinte
Prof. univ. dr. Mircea Regneală (BCU “Carol I” Bucureşti)
Tel. 021/3131605
E-mail: regneala@bcub.ro

Secretar general
Robert Coravu (BCU “Carol I” Bucureşti)
Tel. 021/3131605
E-mail: coravu@bcub.ro

Trezorier
Lăcrămioara Blascioc

Vicepreşedinţi
Gabriela Dumitrescu (Biblioteca Academiei Române)
Tel. 0740/136659
E-mail: gabi@biblacad.ro

Angela Repanovici (Biblioteca Universităţii din Braşov)
Tel. 0268/476050
E-mail: repa@unitbv.ro

Mihaela Zecheru (Biblioteca Camerei Deputaţilor)
Tel. 021/4141355
E-mail: mihaela.zecheru@cdep.ro

Corina Mihaela Apostoleanu (Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa)
Tel: 0241/616244
E-mail: c.apostoleanu@biblioteca.ct.ro

Valentina Lupu (Casa Corpului Didactic Vaslui)
Tel. 0235 317279
E-mail: ccdvs@yahoo.com

Membri
Luminiţa Mihaela Dragu (Biblioteca Academiei Române)
Tel. 021/2125856
E-mail: mihadragu@biblacad.ro

Adriana Szekely (BCU „Lucian Blaga” Cluj)
Tel. 0264/597092
E-mail: adriana@bcucluj.ro

Ovidiu Călugărescu (Biblioteca Universităţii Naţionale de Apărare)
Tel. 0721032390
E-mail: biblioteca@unap.ro

Delia Pârşan (BCU „Eugen Tudoran”)
Tel. 0256/490 353
E-mail: deliap@bcut.ro

Liliana Lazia (Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa)
Tel. 0241/616244
E-mail: l.lazia@biblioteca.ct.ro

Florentina Jagâte (Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea)
Tel. 0237/214562
florentina.jagate@yahoo.com

Maria Drăghici (Casa Corpului Didactic Constanţa)
Tel. 0241 615453, 0241 615468
E-mail: mrdrghc@yahoo.com

Margareta Pop (Casa Corpului Didactic Bistriţa)
Tel. 0263 236726
E-mail: margaretapop@yahoo.com

Valerica Grigore (Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie Nucleară)
Tel. 021/4042300/3701
E-mail : vgrigore@ifin.nipre.ro, vgrigore@gmail.com

Adunarea de constituire a ABR

15 martie 2007 la 12:55 pm | Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu

Luni, 19 martie, cu începere de la ora 11, la sediul Bibliotecii Academiei Române va avea loc şedinţa de constituire a Asociaţiei Bibliotecarilor din România.
Până în prezent, au completat formulare de adeziune la noua asociaţie aproximativ 1000 de bibliotecari din toate tipurile de biblioteci.

Blog la WordPress.com.
Entries și comentarii feeds.